Dofinansowanie z FIO

Szkoła Animacji Społecznej ma zaszczyt poinformować wszystkich, że po raz kolejny otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2015 w ramach działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach działalności w tym roku będziemy prowadzić liczne warsztaty, a także wyjazdy integracyjne, które na celu będą miały m.in.

  • Zwiększenie aktywności społecznej i przedsiębiorczej członków organizacji zrzeszonych w Sieci Barka

  • Promocję aktywnych form wychodzenia z bezrobocia i bezdomności

  • Zdobycie przez członków stowarzyszeń nowej wiedzy i umiejętności

  • Nawiązanie nowych relacji społecznych

  • Aktywizację społeczną i zawodową uczestników projektu

  • Podniesieniu poczucia godności i własnej wartości beneficjentów projektu

  • Włączenie osób zmarginalizowanych w procesy samopomocy / pomocy wzajemnej